Ауто Профи Н
VDO / Наредби

Наредби

1. Директива 2009/4/ЕО на комисията. Pdf

от 23 Януари 2009 година

относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) №3820/85 и (ЕИО) №3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета.

2. Директива 2009/5/ЕО на комисията. Pdf

от 30 Януари 2009 година

за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти (ЕИО) №3820/85 и (ЕИО) №3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт.

3. Регламент (ЕИО) №3821/85 на съвета. Pdf

от 20 Декември 1985 година

относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт.

4. Регламент(ЕО) №68/2009 на комисията. Pdf

от 29 януари 2009 година

за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) №3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт.

5. Регламент(ЕО) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Pdf

От 15 март 2006 година

За хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) №3821/85 и (ЕО) №2135/98 на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) №3820/85 на Съвета.

6. Наредба №13. Pdf

от 19 Април 2004 година

за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства.

7. Наредба №Н-3. Pdf

от 7 Април 2009 година

за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕИО) №3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на даните за движението при автомобилен транспорт и Регламент (ЕО) №561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) №3821/85 и (ЕО) №2135/98 на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) №3820/85 на Съвета

8. Наредба №РД-16-1054. Pdf

от 10 октомври 2008 година

За одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.